کانادا 77

اخبار » کانادا کشور دریاچه ها

کانادا کشور دریاچه ها
دریاچه های کانادا از مجموع دریاچه ها در تمام کشورهای دیگر دنیا بیش تر است.
تاریخ :سه شنبه 20 فروردین 1398