کانادا 77

اخبار » قانون Bill c-21

قانون Bill c-21
این قانون به دولت کانادا مجوز می دهد که اطلاعات مسافرانی را که از کانادا خارج می شوند را ثبت نماید.

پیش تر فقط اطلاعات مسافرانی که وارد کانادا می شدند ثبت می شد.

اکنون این اختیار به دولت داده شده که اطلاعات را جمع آوری و از سوابق آنها در صورت نیاز استفاده نماید.
تاریخ :سه شنبه 07 خرداد 1398