کانادا 77

اخبار » گرفتن پاسپورت برای فرزند متولد کانادا

گرفتن پاسپورت برای فرزند متولد کانادا
پس از ثبت تولد کودک باید یک گواهی بلندمدت تولد را به عنوان مدرک شهروندی کانادا دریافت کنید. برای کسب پاسپورت کودک باید اقدامات زیر صورت گیرد:
● فرم تقاضا پر کنید.
● مدارک لازم برای شهروندی را جمع آوری کنید.
● دو تصویر مخصوص پاسپورت داشته باشید.
● مدارک مربوط به سرپرستی قانونی را ارائه کنید.
● یک ضامن پیدا کنید.
● هزینه های لازم را پرداخت کنید.
تاریخ :پنجشنبه 21 فروردین 1399