کانادا 77

اخبار » گذرنامه واکسن و چگونگی سفر به کانادا در دروان کرونا

گذرنامه واکسن و چگونگی سفر به کانادا در دروان کرونا
وزیر بهداشت کانادا: باید سیستمی طراحی کنیم که فارغ از اینکه فرد می خواهد به کدام کشور عضو جی 7 سفر کند امکان شناسایی فردی که واکسن کرونا را دریافت کرده است وجود داشته باشد.
در حال حاضر گذرنامه واکسن مورد تایید کانادا نیست.
همه مسافران خارجی می بایست نتیجه آزمایش کوید 19 که پیش از سفر به کانادا انجام داده اند را در زمان ورود که خاک کانادا ارائه دهند. در زمان ورود به کانادا نیز مجددا باید تست کوید-19 بدهند.
کسانی که از راه های هوایی به کانادا وارد می شوند بایستی در هتل سه مدت سه شب قرنطینه شده و هزینه آن را پرداخت نمایند تا نتیجه تست کرونا آنها مشخص شود. پس از گذشت سه روز مسافر می تواند به مقصد خود رفته و موظف است 14 روز قرنطیه بماند. در انتهای 14 روز نیز مجددا باید آزمایش کوید 19 را انجام دهد.
نویسنده : آرش تاریخ :چهارشنبه 18 فروردین 1400