کانادا 77

اخبار » گام سوم در رسیدن به وکالت در کانادا

گام سوم در رسیدن به وکالت در کانادا

گام بعدی در روند تبدیل شدن به یک وکیل کانادایی رفتن به مدرسه قانون است.LSAC راهنمای رسمی حقوق دانشکده های کانادا برای روش های برنامه کاربردی دانشکده حقوق که در آن شما درخواست پذیرش دارید دو سنت حقوقی درکانادا مشخص کرده است: قانون مدنی فرانسه ، که غالبا در کبک می باشد و قوانین عرفی انگلیسی، که غالبا در تمام استان ها و مناطق دیگر یافت می شود.

اگر قصد تحصیل در مدارس قانون کبک را دارید، شما باید از یک مدرسه قانون درکبک فارغ التحصیل شده باشید. اگر قصد تحصیل در مدارس قانون در سایر ایالت های کانادا را دارید که اکثرا با نظام حقوقی انگلیسی سر و کار دارند وارد مدارس قانون این ایالت ها می شوید، همچنین باید بدانید که صلاحیت قانون مشترک در کانادا این امکان را به شما می دهد که در صورت یکی بودن قوانین عرفی بین این ایالت ها اجازه تغییر ایالت داشته باشید.

تاریخ :یکشنبه 26 مرداد 1399