کانادا 77

اخبار » کسب و کار در کانادا

کسب و کار در کانادا

تعدادی از کسب و کارهای مهم در کانادا به ترتیب زیر می باشند:

  • کسب و کارهای تجاری
  • کسب و کارهای حرفه ای
  • کشاورزی
  • دپارتمان
  • آژانس دولتی خارجی
  • سازمان های بین المللی
  • مدیریت صنعتی

دولت کانادا فقط افرادی را که دارای سابقه و تجربه کاری هستند را می پذیرد و همچنین متقاضی کار و سرمایه گذاری در کشور کانادا حتما و بلااستثنا باید داری مجوز کاری باشد.

تاریخ :چهارشنبه 01 مرداد 1399