کانادا 77

اخبار » کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا (Royal College)

کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا (Royal College)
رویال کالج انجمنی از پزشکان علاقمند به برقراری استانداردهای ملی برای آموزش پزشکی و تحصیلات پیوسته در ککانادا برای 80 تخصص پزشکی است. در واقع رویال کالج نه هیئت اعطای مجوز و نه یک هیئت نظم دهند است. در عوض یک کمک می کند که آموزش و ارزشیابی تخصصص های پزشکی و جراحی و سه دوره ی خاص استانداردهای کیفی خاصی را حفظ کند. همه ی متخصصان کانادا جز پزشکان خانواده باید قبل از اخذ مجوز کار استانی یا منطقه ای توسط رویال کالج تایید شوند. به جز استان کبک که رویال کالج خاص خود کبک را دارد.یک پزشک برای تایید شدن در این کالج باید امتحان آنجا را با موفقیت پشت سر بگذراند. معمولا بعد از گذراندن دوره ی رزیدنتی می توان در این آزمون شرکت کرد.
تاریخ :چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399