کانادا 77

اخبار » کار یا تحصیل فرد اسپانسرشونده

کار یا تحصیل فرد اسپانسرشونده
فرد اسپانسر شونده در دوره ای که منتظر دریافت اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ است باید شرایط مهاجرتی خود را داشته باشد. ایشان بدون ویزا اجازه کار یا تحصیل را ندارد و در صورت تمایل باید درخواست ویزا کند.
استثنا: اگر متقاضی از قبل ویزای تحصیل یا کار را داشته ویزای او باطل نخواهد شد و می تواند تا پایان آن ویزا قانونی ادامه دهد.
تاریخ :یکشنبه 14 اردیبهشت 1399