کانادا 77

اخبار » پیش نیازهای ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا

پیش نیازهای ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا

اشخاص متقاضی دریافت ویزای پنج ساله مولتی پل کانادا ملزم به همراه داشتن مدارک زیر می باشند.

  • پاسپورت دارای اعتبار (حداقل 6 ماه)
  • مدرکی که بیانگر میزان سلامتی این اشخاص می باشد.
  • مدرکی که بیانگر اقناع نمودن افسر مهاجرت باشند مبنی بر اینکه این اشخاص به کشور خود باز می گردنند.
  • مدرکی که بیانگر داشتن پول کافی برای سفر خود می باشد.
  • مدرکی که بیانگر انجام کلیه آزمایشات پزشکی این اشخاص باشد.
  • دعوت نامه از جانب اشخاصی که در کانادا زندگی می‌ کنند.
  • مدرکی که بیانگر نداشتن مشکلات پزشکی و همچنین نداشتن سابقه کیفری و سوء پیشینه این اشخاص میباشد.
  • مدرکی که بیانگر میزان تمکن مالی این اشخاص باشد.
تاریخ :پنجشنبه 01 آبان 1399