کانادا 77

اخبار » پناهندگی در کانادا

پناهندگی در کانادا

دریافت پناهندگی از کشور کانادا به معنای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی برای شما خواهد بود. شما می توانید از دو طریق قانونی برای پناهندگی در این کشور اقدام کنید؛

  • درخواست از درون کشور کانادا
  • درخواست از مرزهای کانادا

در صورتی که در خواست شما از درون کشور کانادا ثبت شود، در بازه زمانی کمتری، جواب نهایی خود در رابطه با پناهندگی را دریافت می کنید. پاسخ اولیه درخواست شما مبنی بر دریافت پناهندگی در کشور کانادا در حدود 60 تا 80 روز به طول خواهد انجامید. پس از آنکه موفق به دریافت پناهندگی در کشور کانادا شدید، می توانید پرونده حقوقی خود را در اداره مهاجرت کشور کانادا به اجرا بگذارید. پروسه دریافت اقامت دائم از طریق پناهندگی در کشور کانادا از چند ماه تا حدود 5 سال به طول خواهد انجامید.

تاریخ :چهارشنبه 18 تیر 1399