کانادا 77

اخبار » پذیرش تحصیلی از کبک

پذیرش تحصیلی از کبک

مواردی می تواند باعث عدم پذیرش افراد شود که مدارک تحصیلی بدین صورت ارائه گردد؛ اشخاص دارای یک مدرک تحصیلی غیر از موارد ذکر شده فوق هستند. افراد دو دیپلم مطالعات حرفه ای(DEP)را که مدت زمان هر برنامه کمتر از 1800 ساعت است را ارائه نمایند. افراد یک دیپلم از مطالعات حرفه ای(DEP – برنامه دوگانه)ارائه می دهند که مدت زمان هر برنامه کمتر از 1800 ساعت است، واجدین شرایط می بایست حداقل نیمی از دوره برنامه تحصیلی خود را در Québec زندگی نکرده باشند.

همچنین مواردی نیز می تواند در این روند تاثیر منفی بگذارد: طبق قراردادی در سابق به ازای تحصیل در کانادا و تعهد بازگشت به کشور را داشته باشید، شما یک برنامه تحصیلی جدید در Québec را آغاز کرده اید، بیش از 36 ماه از زمانی که برنامه تحصیلی خود را در کبک تکمیل کرده اید و تاریخ درخواست خود را برای انتخاب دائمی داده اید گذشته باشد.

تاریخ :سه شنبه 14 مرداد 1399