کانادا 77

اخبار » ویژگی های استارت آپ کانادا

ویژگی های استارت آپ کانادا

استارت آپی که از نظر دولت کانادا صلاحیت لازم را داشته باشد می بایست دارای خصوصیاتی باشد که عبارت هستند از:

  • زمانی که سرمایه گذار حمایت سازمان های کانادایی مربوطه را جلب می کند هر متقاضی به میزانی سهام داشته باشد که 10% حق رای به دست آورد (تا 5 نفر می توانند به عنوان صاحبان سرمایه اقدام نمایند)
  • متقاضیان و سازمان کانادایی مربوطه مشترکا به میزانی سهام خریداری کنند که بیش از 50% حق رای داشته باشند.

زمانی که به واسطه استارت آپ مذکور اقامت دائم فرد صادر می گردد:

  • وی مدیریت استارت آپ مذکور در حالی به عهده داشته باشد که در خاک کانادا حضور دارد.
  • بخش اعظم فعالیت استارت آپ در خاک کانادا باشد.
  • استارت آپ مذکور در خاک کانادا به ثبت رسیده باشد و مجوزهای مربوطه را دریافت نموده باشد.

در خصوص سازمان های کانادایی که پیش تر به آن اشاره شد لازم به ذکر است که یک گروه تجاری اند که مطابق قوانین کانادا اجازه سرمایه گذاری و حمایت از استارت آپ ها را دارند و بدین منظور باید نامه حمایتی از آن ها اخذ شود. متقاضی اخذ چنین نامه ای باید با این سازمان ها ارتباط برقرار کند و با ارائه توضیحاتی راجع به استارت آپ خود دریابد که چگونه می تواند حمایت سازمان مربوطه را به دست آورد. در واقع سرمایه گذار باید یکی از سازمان های حمایت گر مربوطه را قانع نماید که ایده تجاری که دارد سودآور است و ارزش این را دارد که از آن حمایت شود و در صورت قانع شدن سازمان مربوطه نامه حمایتی (Letter of support) اخذ نماید.

تاریخ :شنبه 01 شهریور 1399