کانادا 77

اخبار » ویژگی های اخذ پاسپورت کانادایی

ویژگی های اخذ پاسپورت کانادایی

روش های دریافت پاسپورت کشور کانادا از طریق تحصیل، سرمایه گذاری، کار، ازدواج و تولد و پناهندگی است که مورد آخر یعنی روش پناهنده شدن در کانادا یک روش غیر منطقی و غیر اصولی می باشد. اما شرایط دریافت تابعیت کشور کانادا به واسطه تولد کودک و یا تابعیت والدین (Born Citizenship) و برخی نیز به واسطه قانون (Naturalized Citizenship) می باشد:

  • اگر یک فرد در کشور کانادا متولد شده باشد تابعیت کانادا را دریافت خواهد کرد.
  • اگر فرد در خارج از کشور کانادا متولد شده باشد اما با قوانین مهاجرت، اقامت کانادا را دریافت کرده باشد و بعد از آن طبق قانون به عنوان شهروند کشور کانادا پذیرفته شده باشد.
  • اگر فرد در خارج از خاک کانادا متولد شده باشد اما یکی از والدین وی شهروند کانادا بوده باشد.
تاریخ :یکشنبه 25 خرداد 1399