کانادا 77

اخبار » ویزای ازدواج و نامزدی کانادا

ویزای ازدواج و نامزدی کانادا

در گذشته مرسوم بود افراد از روش ویزای ازدواج به صورت صوری و غیر واقعی خود را به کشور مقصد رسانیده و از این طریق اقامت آن کشور را اخذ می کردند. در حال حاضر گرفتن ویزای ازدواج در کشورهای معتبر دنیا امری پیچیده و سخت است. معمولا افرادی در این زمینه موفق می شوند که واقعا قصد ازدواج داشته و مدارک لازم و کافی را برای رسیدن به نتیجه ارائه می نمایند. توصیه می شود اگر قطعا از طریق ازدواج واقعی قصد ورود به کشور کانادا را دارید دست به این عمل بزنید در غیر این صورت با ردی ویزا روبرو خواهید شد. برای ویزا شدن از طریق ازدواج فرد متقاضی باید مدارک محکم و مستدلی را جهت ورود به کشور کانادا و قانع کردن آفیسر سفارت ارائه دهد. در حقیقت هر دو طرف این ازدواج باید مدارکی کامل ارائه نمایند تا در نهایت موفق به دریافت ویزا گردند.

یکی از مدارک مهمی که جهت اخذ ویزا نیاز می باشد این است که فرد حاضر در کانادا نشان دهد علاوه بر هزینه زندگی خود به قدری درآمد دارد تا هزینه های فرد دیگری که برای ازدواج معرفی کرده را تامین نماید. نکته بسیار مهم این است که فرد باید درآمد خالص خود را نشان دهد و نشان دادن دارایی، مورد تایید نیست. این یکی از مدارک لازم و قطعی این پروسه می باشد. علاوه بر آن محل سکونت فرد در کشور کانادا باید مشخص و تعیین شده باشد و به سفارت عنوان گردد.

تاریخ :پنجشنبه 22 خرداد 1399