کانادا 77

اخبار » وظایف شغلی رشته پزشکی در کانادا

وظایف شغلی رشته پزشکی در کانادا
  • مشاوره و بررسی بیماران و ارزیابی بهداشت فیزیکی و روانی آنها
  • تجویز و مدیریت داروها و درمان ها
  • اجرای جراحی های جزئی
  • ارجاع دادن بیمار به سایر خدمات بهداشتی در صورت نیاز
  • توصیه های مراقبت های بهداشتی و پیشگیری از بیماری
تاریخ :شنبه 03 خرداد 1399