کانادا 77

اخبار » وابستگی به کشور مبدا از دلایل ریجکتی ویزای کانادا

وابستگی به کشور مبدا از دلایل ریجکتی ویزای کانادا
نکته دیگری که در مورد ویزای توریستی بسیار مهم استف داشتن وابستگی عاطفی و مالی و شغلی فرد درخواست دهنده به کشور خویش است. اگر شما می خواهید برای ویزای توریستی کانادا اقدام نمایید و نمی توانید نامه اشتغال به کار، اشتغال به تحصیل، سند ملکی و یا حساب بانکی و همینطور سند ازدواج و هر آنچه که وابستگی عاطفیتان را به ایران ثابت کند ارائه کنید، ممکن است درخواست شما برای دریافت ویزای توریستی ریجکت شود.
تاریخ :یکشنبه 12 مرداد 1399