کانادا 77

اخبار » هزینه تحصیل در رشته پزشکی کانادا

هزینه تحصیل در رشته پزشکی کانادا
اطلاعات انجمن AFMC نشان می دهد که هزینه ی شهریه در سال اول به تنهایی حتی برای دانشجویان کانادایی نیز بسیار زیاد است و مسلما این هزینه برای دانشجویان بین المللی به مراتب بیشتر است. در برخی از دانشکده های  همانند دانشکده پزشکی کبک هزینه ی دانشجویان بین المللی تقریبا 8 برابر بیشتر است.
تاریخ :پنجشنبه 01 خرداد 1399