کانادا 77

اخبار » هزینه لازم برای سایر متقاضیان مهاجرت به کانادا

هزینه لازم برای سایر متقاضیان مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کشور کانادا از روش داشتن تخصص و برنامه های مهندسی نیز امکان پذیر می باشد. کلیه هزینه های دولتی مربوط به مهاجرت این افراد عبارتند از:

  • هزینه لازم برای متقاضیان که جز نفرات اصلی مهاجرت می باشند 550 $ (دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای خانواده متقاضی و اعضای خانواده آن ها که جز نفرات اصلی می باشند و هم چنین سن آنها به 22 سالگی رسیده باشد به ازای هر نفر 550 $ (دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای اعضای خانواده متقاضی که جز نفرات اصلی باشند و به سن 22 سالگی نرسیده باشند بجز همسر به ازای هر نفر 150 $ (دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای ویزای یک بار مصرف به ازای هر نفر به میزان 75 $(دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای دریافت مجوز اقامت از نوع موقت، برای هر نفر به میزان 200 $(دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای هر یک از ویزاهای قابل تکرار به میزان 150 $(دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای دریافت مجوز کار که در برگیرنده تمدید مجدد مجوز کار می باشد به ازای هر نفر 150 $(دلار کانادا) می باشد.

اشخاص متقاضی که خواهان اخذ اطلاعات در مورد هزینه های مهاجرت به این کشور می باشند برای این که بخواهند اطلاعات جامع تری در رابطه با این موضوع بدست آورند مستلزم این می باشند که از شرایط موجود در زمینه زندگی در این کشور به اطلاعات تقریبی و هم چنین درست و منطقی برسند.

تاریخ :دوشنبه 07 مهر 1399