کانادا 77

اخبار » هزینه خدمات پزشکی در کانادا

هزینه خدمات پزشکی در کانادا
زایمان مسافران و تولد فرزندان در کانادا غیر قانونی نیست. هیچ اطلاعات رسمی فدرال در مورد تولد گردشگری وجود ندارد. کانادا چندین بسته برای مشتریان ارائه می دهد که در قیمت متفاوت هستند. هزینه بسته بندی، هزینه خدمات پزشکی را شامل نمی شود. این به این دلیل است که انتخاب بیمارستان و سایر تنظیمات مشتری می تواند هزینه های تولد طبیعی و اقامت در بیمارستان را از 3500 تا 12000 دلار تغییر دهد.
تاریخ :سه شنبه 26 فروردین 1399