کانادا 77

اخبار » نظام پزشکی کانادا (ارائه مجوز کار)

نظام پزشکی کانادا (ارائه مجوز کار)
همه ی رزیدنت های دوره های Postgraduate و همه ی پزشکان برای اشتغال در این رشته باید از نظام پزشکی استان یا منطقه ای که در آن تحصیل کرده یا قصد فعالیت در آنجا را دارند، یک مجوز تحصیلی یا مجوز فعالیت داشته باشند.
تاریخ :چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399