کانادا 77

اخبار » نحوه درخواست اسپانسرشیپ کانادا

نحوه درخواست اسپانسرشیپ کانادا

درخواست اسپانسرشیپ همسر و درصورت وجود، فرزندان وابسته در سه گام انجام می گیرد. دریافت فرم پذیرش: اگر همسر وی به همراه وی در کانادا زندگی می کنند باید از طریق درخواست اقامت دائم برای همسر خود اقدام نماید. اگر همسرش یک فرزند داشته باشد (از ازدواج قبلی) درصورتی که فرزند وابسته محسوب شود (مجرد زیر 21 سال) می تواند در پذیرش مادر و یا پدرش قرار بگیرد. شخص همسر می تواند مادامی که درخواست وی در دست بررسی است مجوز کار اخذ نموده و مشغول به کار شود.

حال اگر همسر و فرزند وابسته در خارج از کانادا زندگی می کنند در اینصورت از طریق خویشاوندی درخواست خود را ارسال نماید. یعنی درخواست اسپانسر کردن عضوی از خانواده. پس از اینکه شخص به عنوان یک اسپانسر شناخته شد CPC درخواست وی را به یک دفتر ویزای کانادایی برای بررسی ارسال می کند. شخص اسپانسر باید تعهد دهد که همسر خود را به مدت 3 سال تحت حمایت خود قرار خواهد داد. در صورت وجود فرزند نیز باید تعهد دهد که 3 تا 10 سال بسته به سن فرزند وی را در حمایت خویش قرار خواهد داد.

تاریخ :چهارشنبه 29 مرداد 1399