کانادا 77

اخبار » نحوه تغییر ویزای توریستی به ویزای تحصیلی کانادا

نحوه تغییر ویزای توریستی به ویزای تحصیلی کانادا
بر اساس قوانین جدید ارائه شده، در حالتی که توریست اقدام به ورود به این کشور کرده باشد باید در یکی از موسسات آموزشی که مورد تایید اداره مهاجرت کانادا باشد، ثبت نام نماید. لازم به ذکر است که فرصت و هم چنین امکان تغییر وضعیت وی از حالت توریستی به حالت دانشجویی وجود خواهد داشت. بیان این نکته حائز اهمیت می باشد که روش تغییر ویزا همواره دارای جزئیات زیادی می باشد که نیازمند به تجربه و همچنین دانش و یا شناخت دقیقتر از کلیه مفاهیم حقوقی مهاجرت دارد. همیشه امکان و فرصت تبدیل و یا تغییر ویزای توریستی به ویزای دائم کانادا در درون مرزهای این کشور وجود نخواهد داشت. تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی نیاز به درخواست تبدیل تایپ C ویزای به تایپ D است.
تاریخ :پنجشنبه 01 آبان 1399