کانادا 77

اخبار » موقعیت های خاص کاری در کانادا

موقعیت های خاص کاری در کانادا

تحصیل شغل مناسب از دغدغه های هر مهاجر محسوب می شود. در کشور کانادا و کشورهای جهان اول اولویت استخدام به شهروندان همان کشور اختصاص دارد. تنها در شرایط خاص زیر می توان امیدوار به استخدام بود:

  • برخی شرکتها در خاورمیانه و یا ایران نمایندگی دارند. این شرکتها برای برقراری ارتباط نیاز به کارمند ایرانی دارند. در واقع شخصی که به زبان فارسی مسلط باشد.
  • ساعت کاری برخی شرکتها بسیار زیاد است و در قبال آن نیز حاضر به پرداخت دستمزد زیادی نیستند. بنابراین اصولا شهروندان کانادایی این نوع مشاغل را نمی پذیرند.
  • شرکتهایی که به قشر خاصی خدمات می دهند.
تاریخ :پنجشنبه 08 خرداد 1399