کانادا 77

اخبار » موضوعات مصاحبه تجاری برای سرمایه گذاران ایالت

موضوعات مصاحبه تجاری برای سرمایه گذاران ایالت
اقدام به شناسایی کلیه فرصت های تجاری، اقدام به شناسایی کلیه قوانین دارای ارتباط با نیروی کار، اقدام به شناخت قوانین تجارتی، اقدام به بررسی میزان رقابت، اقدام به بررسی تامین کنندگان، اقدام به بررسی وضعیت مشتریان، اقدام به بررسی وضعیت مکانی، اقدام به بررسی گرایش های بازار، اقدام به بررسی رسوم مربوط به امور تجاری، اقدام به برسی شرایط بازاریابی، اقدام به بررسی شرایط تبلیغاتی و اقدام به بررسی کلیه شرایط مربوط به مالیات و امور مالی از موضوعات لازم برای سرمایه گذاری در این استان می باشد. لازم به ذکر است که اشخاص متقاضی سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک ملزم هستند که در مدت زمان یک سال و از زمان ابلاغ شدن مصاحبه، سفر تجاری و مصاحبه خود را انجام دهند.
تاریخ :سه شنبه 04 شهریور 1399