کانادا 77

اخبار » موارد امتیاز آور در سیستم اکسپرس اینتری

موارد امتیاز آور در سیستم اکسپرس اینتری
  • فاکتورهای انسانی و مهارتی
  • فاکتورهای مرتبط با فرد همراه متقاضی اصلی
  • فاکتورهای مرتبط با استان یا نامه پیشنهاد شغلی
تاریخ :دوشنبه 15 اردیبهشت 1399