کانادا 77

اخبار » مهاجرت کردن به کانادا

مهاجرت کردن به کانادا

در سال های اخیر میزان مهاجرت به کانادا از سوی ایرانیان رشد زیادی داشته و سیل مهاجرت به این کشور از همه جای دنیا روانه هست، این کثرت درخواست سبب می شود تا متقاضی روندی به مراتب بلند مدت تر را برای به ثمر نشستن پرونده مهاجرتی خود به انتظار بنشیند به دنبال این اتفاق متقاضیان به دنبال راهی زود بازده هستند و از آنجایی که در یکی دو سال اخیر برنامه مهاجرین متخصص و ماهر به کانادا طی 2 مرحله و اخذ امتیاز صورت می پذیرد و عدم حضور اشخاص باعث از دست دادن امتیازاتی می شود.

مهاجرت به کانادا از 6 طریق انجام میشود که در زیر نام میبریم:

  • مهاجرت به کانادا از طریق کار
  • مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل
  • مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
  • مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
  • مهاجرت به کانادا از طریق تولد
  • مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

بیشتر افراد به دنبال راهی هستند تا رمز ورود خود را در کشور کانادا ایجاد نمایند و می توان گفت در حال حاضر ادامه تحصیل در کانادایکی از پر درخواست ترین برنامه های مهاجرتی به کانادا می باشد که اگر افراد واجد شرایط شوند، می توانند برای مهاجرت به کشور کانادا اقدام نمائید. این روند مختص به ایالت کبک بوده و متفاوت با سایر برنامه های مهاجرتی کانادا امتیازی نبوده و همسر شخص متقاضی نیز امتیازی برای فرد اصلی نخواهد داشت.اشخاص زمانی امکان درخواست اقامت را از طریق این برنامه خواهید داشت که در این کشور اقامت کاری موقت یا تحصیلی داشته و به هیچ وجه از داخل خاک ایران امکان اخذ اقامت نخواهد بود.

تاریخ :دوشنبه 13 مرداد 1399