کانادا 77

اخبار » مهاجرت کاری کانادا

مهاجرت کاری کانادا
مهاجرت کاری کانادا یکی از بهترین روش های ورود به کانادا است زیرا بیشتر افرادی که میخواهند وارد این کشور شوند قصد رسیدن به کار و زندگی در این کشور را دارند. قطعا ایده آل ترین روش موجود برای مهاجرت، مهاجرت کاری کانادا است اما این روش شرایط بسیار گسترده ای دارد مانند فردی که دعوت نامه کاری یا پیشنهاد شغلی دارد باید برای ویزای کاری اقدام نماید تا از این طریق بتواند به کانادا ورود داشته باشد. اگر پیشنهاد شغلی در این خصوص وجود نداشته باشد باید برای روش جذب از طریق اکسپرس انتری اقدام نمود و از شاخصه های مختلفی برای کسب امتیاز نمود.
تاریخ :شنبه 30 فروردین 1399