کانادا 77

اخبار » مهاجرت پزشکان به کانادا

مهاجرت پزشکان به کانادا
کد شغلی رشته پزشکی در طبقه بندی مشاغل کانادا (NOC) 3112 است. عنوان شغلی و وظایف دقیق این حرفه متغیر است. برخی از عناوین آن شامل پزشک عمومی، کارورز عمومی (GP) و پزشک خانواده است. این رشته در حال حاضر یکی از مشاغل شغلی واجد شرایط در زیرگروه  نیروی متخصص فدرال (FSW)و نیروی متخصص استانی سیستم اکسپرس اینتری می باشد.
تاریخ :پنجشنبه 01 خرداد 1399