کانادا 77

اخبار » مهاجرت سرمایه گذار با بیزینس در کانادا

مهاجرت سرمایه گذار با بیزینس در کانادا
سرمایه گذاری در کانادا نیز یکی از مطمئن ترین مسیرهای مهاجرتی است که در ادامه حتی می تواند منجر به اخذ اقامت دائمی و حتی تابعیت کانادا گردد. سرمایه گذاران ایرانی در این مسیر دو گزینه مهاجرتی پیش رو دارند. یکی از گزینه ها سرمایه گذاری و بیزینس در سطح فدرال و گزینه دیگر در سطح استانی می باشد. در سطح فدرال دو گزینه برنامه ویزای استارت آپ کارآفرین و برنامه اشخاص خویش کارفرما وجود دارد. اما در سطح استانی نیز برنامه مهاجرت سرمایه گذار کبک در دسترس متقاضیان قرار دارد.
تاریخ :سه شنبه 27 خرداد 1399