کانادا 77

اخبار » مهاجرت تجاری به کانادا

مهاجرت تجاری به کانادا

مهاجرت تجاری دربر گیرنده روش سرمایه گذاری و روش خود اشتغالی و کار آفرینی می شود. میزان هزینه لازم به صورت دولتی برای این نوع مهاجرت عبارتند از:

  • هزینه لازم برای اشخاص متقاضی که جز نفرات اصلی مهاجرت می باشند 150 $ (دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای اعضای خانواده شخص متقاضی که جز نفرات اصلی مهاجرت می باشند و سنشان به 22 سال تمام رسیده باشد یا میزان سنشان بیشتر از این مقدار باشند، به ازای هر نفر 550 $ (دلار کانادا) می باشد.
  • هزینه لازم برای هر یک از اعضای خانواده شخص متقاضی که جز نفرات اصلی می باشند و به سن 22 سالگی نرسند بغیر از همسر متقاضی، به ازای هر نفر 150 $ (دلار کانادا) می باشد.
تاریخ :دوشنبه 07 مهر 1399