کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کبک

مهاجرت به کبک
هر ساله افراد بسیاری از سراسر دنیا برای مهاجرت به کبک درخواست میدهند و اداره مهاجرت کانادا پس از بررسی پرونده ها در سیستم امتیاز بندی و (در صورت نیاز ) پس از انجام مصاحبه مورد نظر مجوز اقامت در کبک را صادر می نماید. این سیستم مهاجر پذیری هر ساله تغییرات و محدودیت های جدیدی را تجربه می کند. سیستم مهاجرت اسکیل ورکر به کبک در طی سالهای اخیر فراز و نشیب های زیادی داشته و همچنان سالیانه تغییرات زیادی در این سیستم را شاهد هستیم.

فرآیند مهاجرت به کبک شامل دو قسمت می باشد:
 مرحله اول در سیستم مهاجرت به کبک
اداره مهاجرت کبک مدارک ارسالی متقاضی را طبق مقررات ایالت کبک بررسی می کند و پس از قبولی گواهی  CSQ (Cetificat de Sélection du Québec) را صادر می نماید.
مرحله دوم در سیستم مهاجرت به کبک
قبولی در مرحله گزینش به معنی اخذ اقامت نمی باشد و می بایست سایر مراحل که شامل انجام آزمایشات پزشکی و چک امنیتی است نیز انجام گیرد(توسط دولت فدرال) تا پس از آن ویزای کانادا برای شما صادر گردد.
 
تاریخ :جمعه 12 اردیبهشت 1399