کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کبک از طریق سابقه کاری

مهاجرت به کبک از طریق سابقه کاری
شهر کبک تنها شهر، کشور کانادا می باشد که از طریق سابقه کار نیز به این شهر مهاجرت کرد. دو گروه و یا به عبارتی دو کاندیدا به جهت اخذ ویزا از طریق سابقه کار وجود دارد. گروه 1 گروهی هستند که از جانب جاب آفر حمایت می شوند و در شهر کبک سکنه گزیده اند. گروه 2 گروه خارجی هستند، که در شهری خارج از شهر کبک سکنه گزیده اند.
تاریخ :شنبه 28 تیر 1399