کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

سازمان بین المللی مهاجرت به شما کمک خواهد کرد تا در یک تاریخ مشخص به سمت کانادا حرکت کنید. در صورتی که هیچ گواهی برای سفر به کشور کانادا در اختیار نداشته باشید، دولت کانادا یک گواهی معتبر برای سفر به این کشور در اختیار شما قرار می دهد.

در صورتی که هزینه های کافی برای زندگی در کشور کانادا را در اختیار نداشته باشید، می توانید یک وام از طرف دولت کانادا دریافت کنید. پس از 30 روز از لحظه ورود به کشور کانادا باید بر اساس وضعیت خود در این کشور نسبت به بازپرداخت اقساط این وام اقدام کنید. پس از مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی شما این فرصت را خواهید داشت که در این کشور در جستجوی کار باشید.

تاریخ :چهارشنبه 18 تیر 1399