کانادا 77

اخبار » مهاجرت از طریق کار آفرینی

مهاجرت از طریق کار آفرینی
کانادا دارای یکی از اقتصادهایی با بیشترین پذیرش کسب و کار در جهان است و یک کشور بسیار فعال است که در آن ایده های کسب و کار جدیدی توسعه و ایجاد می شوند. اگر به دنبال مهاجرت به کانادا به عنوان یک کارآفرین هستنید، دولت کانادا و همچنین برخی استان های خاص، گزینه های جذابی ارائه کرده اند. در روش مهاجرت کارافرینی کانادا، پس از ورود به کانادا ملزم به راه اندازی کسب و کار خواهید بود.
تاریخ :شنبه 27 اردیبهشت 1399