کانادا 77

اخبار » مهاجرت از طریق برنامه‌های تجاری استان‌های کانادا

مهاجرت از طریق برنامه‌های تجاری استان‌های کانادا
برخی استان های خاص، برنامه های تجاری ویژه ای را در برنامه استانی (PNP) خود دارند. علاوه بر آن، کبک و دولت کانادا برنامه های مهاجرت تجاری محبوبی را اجرا می کند.
اکثر استان‌های  کانادا از طریق جذب سرمایه گذاران کار آفرین مهاجر می پذیرند. برخلاف برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری در استان کبک که در آن شما به عنوان سرمایه دار مهاجرت می کنید و ملزم به انجام هیچ گونه سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار نخواهید بود، استان های دیگر از شما می خواهند که در استان مربوطه کسب و کاری ایجاد نمایید و بعد از ورود به کانادا در آن استان ساکن شوید و به این ترتیب موجب رونق اقتصادی استان مربوطه باشید.
در صورتی که در استان مربوطه کسب و کاری که متعهد می شوید را ایجاد نکنید و یا در استان مربوطه ساکن نشوید و همچنین اگر به دلیل غیرموجه برای مقامات دولتی استان، در هر زمانی زیر 2 سال استان مربوطه را ترک کنید، موفق به دریافت اقامت دائم این کشور نخواهید شد.
هر استان شرایط خاصی برای خود معین کرده است و متقاضی را ملزم می کند تا مبلغ خاصی را به عنوان حداقل میزان سرمایه گذاری در کسب و کاری در آن استان سرمایه گذاری نماید. 

 
تاریخ :شنبه 27 اردیبهشت 1399