کانادا 77

اخبار » مزیت مدارس شبانه روزی در کانادا

مزیت مدارس شبانه روزی در کانادا
مدارس شبانه روزی، بیش از اینکه صرفا مدارسی باشد که دانش آموزان و مربیان در آن با همدیگر زندگی می کنند، نوعی آموزش است که افراد نحوه ی زندگی در میان گروه همسالان و مربیان خود را یاد می گیرند. دانش آموزان این مدارس تجارب آموزشی فراگیری کسب کرده و مهارت های الزامی زندگی همانند مستقل بودن و مهارت های رهبری را پرورش می دهند. این مدارس همه ی زندگی و تغییرات زندگی فرد را احاطه می کند. مجموع این تجارب است که به مدارس شبانه روزی ارزش می بخشد.
تاریخ :دوشنبه 22 اردیبهشت 1399