کانادا 77

اخبار » مراحل اقدام به کسب اقامت کانادا

مراحل اقدام به کسب اقامت کانادا

در صورتی که متقاضیان و افراد بین المللی بخواهند اقدام به کسب اقامت از طریق تمکن مالی کنند، باید مراحل زیر را به صورت دقیق سپری کنند:

  • امضاء قرارداد مربوطه با کمپانی
  • ارائه اسناد و مدرک های مورد نیاز به کمپانی
  • مراجعه به سفارت برای تکمیل فرم و مصاحبه
تاریخ :دوشنبه 31 شهریور 1399