کانادا 77

اخبار » مراحل اخذ ویزای توریستی کانادا

مراحل اخذ ویزای توریستی کانادا
تکمیل فرم ارزیابی توریستی
ترجمه و تائید مدارک طبق دستورالعمل
قدام برای اخذ ویزا و انجام انگشت نگاری
دریافت نتیجه ویزا در حدود سه ماه بعد
 
تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399