کانادا 77

اخبار » مراجعه به پزشک در کانادا

مراجعه به پزشک در کانادا
پس از رسیدن به کانادا و استقرار در محل سکونت از پیش تعیین شده، باید در اسرع وقت به یک پزشک زنان مراجعه نمود. روند پزشکی در کانادا و زایمان در کشور کانادا به این نحو است که نمی توان بیمارستان را انتخاب نموده و مستقیما به آن مراجعه کرد بلکه باید قبل از زایمان، یک دکتر زنان و زایمان را مشخص کرده و تحت نظر او بود و به بیمارستانی که او معرفی می کند مراجعه نمود و ضمن تشکیل پرونده، زایمان کودک را ثبت کرد. انتخاب پزشک زنان و زایمان ولی با شماست. پس از وضع حمل نیز تا حدود ده روز خدمات بالینی مادر و کودک ادامه خواهد داشت.
تاریخ :سه شنبه 26 فروردین 1399