کانادا 77

اخبار » مدت زمان بستری پس از زایمان در کانادا

مدت زمان بستری پس از زایمان در کانادا
از مراقبت قبل از زایمان گرفته تا دوره پس از زایمان، بیشتر مادران در کانادا فقط برای مدت کوتاهی در بیمارستان بستری خواهند بود. در زایمان طبیعی، حداکثر زمان بستری شدن مادر بین ۲ الی ۳ روز است. اما اگر زایمان از طریق سزارین صورت بگیرد، مدت زمان بستری بودن ممکن است به ۴ روز افزایش یابد.
تاریخ :پنجشنبه 21 فروردین 1399