کانادا 77

اخبار » مدارک مربوط به ترجمه حکم کارگزینی برای ویزای کانادا

مدارک مربوط به ترجمه حکم کارگزینی برای ویزای کانادا
در این قسمت از مقاله به بررسی مدارک مربوط به ترجمه حکم کارگزینی به تفکیک شغل خواهیم پرداخت. مدارک مربوط به کارفرمایان شامل ترجمه دارای اعتبار از آگهی تاسیس شرکت، آگهی مربوط به آخرین تغییرات شرکت و همچنین آگهی مربوط به کلیه تصمیمات شرکت که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده باشد، ترجمه دارای اعتبار از لیست بیمه و همچنین فیش حقوقی مربوط به 3 ماه آخر کلیه کارمندان، ترجمه دارای اعتبار از جدیدترین و همچنین آخرین لیست مربوط به مالیات مختص به شخص و در صورتی که شخص اقدام به پرداخت نموده باشد و نامه تمکن مالی شخص که به نام شرکت باشد و همچنین به همراه داشتن کلیه ریز گردش حساب شخص که مختص به مدت زمان 6 ماه آخر شخص مربوطه و همچنین به زبان لاتین باشد، می شود.
تاریخ :یکشنبه 22 تیر 1399