کانادا 77

اخبار » مدارک لازم هنگام مراجعه به بیمارستان

مدارک لازم هنگام مراجعه به بیمارستان
هنگام مراجعه به بیمارستان برای وضع حمل باید کپی مدارک زیر را به همراه داشته باشید:
  • برنامه زایمان
  • سوابق پزشکی در صورتی که موجود باشد
  • کارت بهداشتی یا کارت بیمه درمانی
  • پاسپورت و ویزا (در صورت امکان)
  • شماره بیمه اجتماعی (در صورت وجود)
تاریخ :شنبه 23 فروردین 1399