کانادا 77

اخبار » مدارک لازم برای ویزای توریستی به کانادا

مدارک لازم برای ویزای توریستی به کانادا
  • پاسپورت معتبر و عکس پاسپورتی
  • مدارک تمکن مالی 
  • دعوتنامه از فرد یا سازمانی در کانادا یا ارائه برنامه دقیق بازدید از کانادا
  • پر کردن فرمهای ویزا
  • پرداخت هزینه های قانونی مربوط به اخذ ویزای توریستی کشور کانادا
  • انجام انگشت نگاری سفارت کانادا. سفارت کانادا در تهران برای انگشت نگاری خدماتی ندارد.
تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399