کانادا 77

اخبار » مدارک لازم برای مراجعه به بیمارستان چیست؟

مدارک لازم برای مراجعه به بیمارستان چیست؟
مدارکی که برای زایمان در کانادا برای مراجعه به بیمارستان باید همراه تان باشد، شامل مدارک و سوابق پزشکی و آزمایشات انجام شده، کارت بیمه، شماره بیمه اجتماعی، برنامه زایمان و البته پاسپورت و ویزا است. قبل از هرچیز و در اسرع وقت بعد از رسیدن به کانادا باید به پزشک زنان مراجعه کنید.
در کانادا، پزشکی که تحت نظر و مراقبت او هستید، مکان بیمارستان را برای زایمان تعیین می کند، اما انتخاب پزشک و متخصص زنان با خود شما است.
تاریخ :چهارشنبه 20 فروردین 1399