کانادا 77

اخبار » مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا برای مشاغل مختلف

مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا برای مشاغل مختلف

مدارک مربوط به مشاغل مهندسی ترجمه رسمی و دارای اعتبار که صادر شده از جانب نظام مهندسی باشد و جواز ساخت و همچنین کلیه قراردادهای پیمان کاری که اجرایی شده می باشد. مدارک مربوط به شغل کارخانه داری و صاحبان مشاغل آزاد برای ویزای کانادا ترجمه دارای اعتبار از مجوز و هم چنین پروانه بهره برداری، ترجمه دارای اعتبار از مجوز لازم برای شروع نمودن کسب و کار، ترجمه دارای اعتبار از آخرین لیست مالیاتی که اقدام به پرداخت مالیات ذکر شده کرده باشند و ترجمه دارای اعتبار از لیست پرداخت شده مربوط به بیمه کارگران می باشد.

مدارک مربوط به بازنشستگان برای ویزای کار کانادا ترجمه دارای اعتبار از حکم بازنشستگی این اشخاص و ترجمه فیش دارای اعتبار از حیث حقوقی می باشد که مربوط به مدت زمان 3 ماه آخر بازنشستگی اشخاص باشد. با این توضیح که در حالت افزایش دادن دستمزد و حقوق مربوط به این اشخاص، همچنین ترجمه دارای اعتبار از حکمی که بیانگر افزایش حقوق بازنشستگی این اشخاص باشد.

تاریخ :یکشنبه 22 تیر 1399