کانادا 77

اخبار » مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا

مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی کانادا به شرح زیر می باشد:

  • به همراه داشتن اصل پاسپورت شخص متقاضی که حداقل برای مدت زمان 6 ماه از زمان سفر دارای اعتبار باشد.
  • به همراه داشتن تمامی پاسپورت های زمان گذشته مربوط به این شخص با این شرط که در تمامی پاسپورت ها مهر مربوط به ویزا درج شده است.
  • به همراه داشتن یک قطعه عکس جدید دارای شرایط پاسپورتی
  • به همراه داشتن ترجمه دارای اعتبار از شناسنامه این اشخاص
  • به همراه داشتن ترجمه دارای اعتبار از سند ازدواج
  • به همراه داشتن ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان این اشخاص در صورتی که متمایل به همراهی این اشخاص باشند.
  • به همراه داشتن فرم تکمیل شده این اشخاص از اطلاعات فردی مربوط به خود و همچنین فرم مختص به اطلاعات خانوادگی این اشخاص برای هر یک از متقاضیان که به صورت جداگانه تکمیل شده باشد.
تاریخ :شنبه 21 تیر 1399