کانادا 77

اخبار » لیست مشاغل مورد نیاز کانادا در سال 2020

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا در سال 2020

کشور کانادا در سال 2020 نسبت به مشاغل زیر نیازمند نیروی کار است:

 • نماینده فروش و بازاریاب
 • حسابدار و امور مالی
 • مهندس IT
 • مهندس نرم افزار
 • مهندس شیمی
 • مهندس عمران
 • مهندس صنایع
 • مهندس برق
 • پزشک
 • پرستار
 • مدیر پروژه ساختمانی
 • ماشین کار
تاریخ :یکشنبه 06 مهر 1399