کانادا 77

اخبار » قبولی درخواست پناهندگی در کشور کانادا

قبولی درخواست پناهندگی در کشور کانادا

در صورتی که درخواست شما مورد پذیرش قرار گیرد می توانید به صورت موقت در کشور کانادا اقامت داشته باشید. در صورتی که هیچ گونه دعوت نامه ای دریافت نکردید، باید در روز پانزدهم خود را به اداره IRCC برسانید و پرونده خود را برای دریافت اقامت دائم این کشور به اجرا بگذارید. در برخی از مواقع پروسه دریافت اقامت دائم کشور کانادا از طریق پناهندگی ممکن است تا 5 سال نیز به طول بی انجامد.

مهاجرت از طریق پناهندگی یک پروسه پر ریسک و پر خطر برای شهروندان همه کشورهای جهان است. هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که شما بتوانید از طریق پناهندگی، اقامت یک کشور را بدست آورید.

تاریخ :سه شنبه 24 تیر 1399