کانادا 77

اخبار » فعالیت های صنعت توریسم در کانادا

فعالیت های صنعت توریسم در کانادا
طی شش ماه اول سال 2019، بر اساس مخارج سنگین توریسم در کالاها و خدمات کانادایی توسط کانادایی ها (3.6%) و توسط خارجی ها (3.9%)، درامد توریسم در کانادا %3.6 نسبت به سال قبل افزایش یافته است. افزایش مسافرت های هوایی توسط کانادایی ها به مقصد بین المللی همراه با بازگشت و ورود هوایی بازدید کننده ها بصورت غیر مستقیم به کانادا نیز باعث افزایش هزینه توریسم شده است که شامل افزایش 8.5% در بخش خدمات حمل و نقل، افزایش 7.9% در بخش خدمات مسافرتی، افزایش 5.5% در بخش مخارج پیش از سفر و افزایش 4% در بخش کالاهای مسافرتی همراه با خدمات غذایی و نوشیدنی شده است. همچنین درامد توریسم حاصل از بازدید کنندگان بین المللی 18.5٪ از سهم کل گردشگری افزایش یافته است.
تاریخ :سه شنبه 29 مهر 1399