کانادا 77

اخبار » فرآیند 11 مرحله ای برنامه پایلوت کانادا

فرآیند 11 مرحله ای برنامه پایلوت کانادا

کلیات فرآیند درخواست از برنامه پایلوت کانادا شامل 3 مرحله تعیین کارفرما، اخذ پیشنهاد شغلی و تایید و نیز درخواست مهاجرت از اداره مهاجرت کانادا (IRCC) می باشد. در ابتداء کارفرمای اهل آتلانتیک کانادا که علاقه مند استفاده از برنامه پایلوت برای جبران کمبود نیروی ماهر خود برای بیان علاقه مندی خود با اداره مهاجرت استانی تماس می گیرد. سپس با یک سازمان تهیه کننده خدمات اسکان تماس گرفته و به آماده سازی کارگاهش برای کارگر تازه وارد متعهد میشود. در گام بعدی کارفرما از استان درخواست تایید به عنوان کارفرمای معین می کند. بعد از تعیین توسط استان، کارفرما اقدام به جذب نیرو با توجه به معیارهای مشخص و دادن پیشنهاد شغلی به کارگر خارجی می کند.

در ادامه همین مبحث، کارفرما با کارگر خارجی درباره برنامه اسکانش صحبت و او را به سازمان تهیه کننده خدمات اسکان معرفی می کند. سازمان مذکور نیز پس از ارزیابی نیازها، برنامه اسکان برای کارگر ارائه می کند. کارگر نیز یک کپی از برنامه اسکانش را به کارفرما ارسال می کند. کارفرما با شناسایی برنامه مناسب بر مبنای سابقه کاری متقاضی و با لحاظ پیشنهاد کاری و برنامه اسکان، درخواست تایید استانی را تکمیل و به استان جهت تایید نهایی ارسال می کند. استان هم پس از بررسی شرایط، درخواست تایید را تایید و نامه تایید (Endorsement letter) را برای کارگر خارجی جهت درخواست اقامت دائم کانادا از اداره مهاجرت این کشور ارسال می کند.

تاریخ :دوشنبه 27 مرداد 1399